Skip to main content
 • Aktualności
 • Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Błażowej

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Błażowej

06-06-2024

Zarząd Banku Spółdzielczego w Błażowej

zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego, że w dniu 27 czerwca 2024 r. o godz.  14.00  w Zespole Szkół w Błażowej – AULA byłego Gimnazjum odbędzie się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI  Banku Spółdzielczego w Błażowej

 

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Członków Prezydium.
 2. Przyjęcie Regulaminu i porządku obrad.
 3. Wybór Komisji:

- Mandatowej i ds. odpowiedniości,

- Uchwał i Wniosków.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 2. Przedstawienie zmian w Statucie Banku. Podjęcie uchwały w tej sprawie.
 3. Przedstawienie projektu Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, Członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Błażowej. Podjęcie uchwały w tej sprawie.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Banku i sprawozdania finansowego za 2023 rok, wniosków z zebrań grup członkowskich oraz uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 5. Przedstawienie kierunków działania Banku na rok 2024.
 6. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Błażowej.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023 wraz z oceną przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego i Oceną Przestrzegania Polityki wynagradzania.
 8. Przedstawienie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Błażowej oraz skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.
 9. Przedstawienie zmian do Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Błażowej.
 10. Indywidualna wtórna ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz ocena zbiorowa odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Błażowej. Przedstawienie sprawozdania z dokonanych ocen.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami, ocenami i zmianą regulacji, o których mowa w pkt 7-13 porządku obrad.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z oceną przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego i oceną przestrzegania Polityki wynagradzania,
 • oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Błażowej oraz skuteczności jej działania za 2023 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku i sprawozdania finansowego oraz udzielenia Członkom Zarządu absolutorium,
 • ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągać,
 • podziału nadwyżki bilansowej,
 • przyjęcia kierunków działania Banku na rok 2024,
 • przyjęcia zmian do Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Błażowej,
 • indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz oceny zbiorowej Rady Nadzorczej.
 1. Wolne wnioski i zakończenie.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust.4 Statutu Banku roczne sprawozdanie z działalności Banku, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego ZP, projekty uchwał jakie mają być podjęte na ZP oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Błażowej.

 

W przypadku braku wymaganej liczby Przedstawicieli, drugi termin ZP ustala się na dzień 27 czerwca 2024 r. godz. 14.30.                               

                                                                                                                                                                                                              Zarząd BS