Skip to main content
  • Kredyt konsumencki - spłata przed terminem

Kredyt konsumencki - spłata przed terminem

Kliencie, spłaciłeś kredyt przed terminem umownym?

Masz prawo ubiegać się o zwrot części poniesionych kosztów z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego, hipotecznego zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz art. 39 Ustawy z dnia 23 marca 2017 r.  o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Art. 49 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

1. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

2. W przypadku spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie, ust. 1 stosuje się odpowiednio”.

Art. 39. Ustawy z dnia 23 marca 2017 r.  o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

1. W przypadku spłaty całości kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie o kredyt hipoteczny całkowity koszt kredytu hipotecznego ulega obniżeniu o odsetki i inne koszty kredytu hipotecznego przypadające za okres, o który skrócono obowiązywanie tej umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

2. W przypadku spłaty części kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie o kredyt hipoteczny przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.